Polityka prywatności

Polityka prywatności i regulamin korzystania przez Użytkowników z formularza kontaktowego PNW Studio

 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy „Regulamin korzystania przez Użytkowników z Formularza kontaktowego PNW Studio” określa zasady nieodpłatnego korzystania przez Użytkowników z „Formularza kontaktowego PNW Studio” dostępnego na stronie internetowej PNW Studio (www.pannanawydaniu.com.pl), w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie/a w zakresie tematycznym nim objętym.

 1. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz kontaktowy PNW Studio – formularz, w którym Użytkownicy strony internetowej www.pannanawydaniu.com.pl zamieszczają niezbędne informacje i dane w celu wykonania usługi/realizacji przesłanego zgłoszenia.
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z „Formularza kontaktowego PNW Studio” w zakresie przewidzianym niniejszym Regulaminem.

III. Określenie zasad dostępu Użytkowników do „Formularza kontaktowego PNW Studio”

 1. Dostęp do Formularza kontaktowego PNW Studio nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od Użytkownika dokonania rejestracji oraz logowania.
 2. PNW Studio zapewnia Użytkownikom nieodpłatny dostęp do Formularza kontaktowego PNW Studio na czas nieoznaczony.
 3. Formularz kontaktowy PNW Studio służy wyłącznie do korespondencji związanej z działalnością PNW Studio, w zakresie tematycznym w nim określonym.
 4. Formularz kontaktowy nie może być wykorzystywany do: korespondencji w ramach konkretnych zamówień podpisanych z PNW Studio, do składania skarg, petycji, ofert, a także wniosków o udzielenie informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej i pytań w rozumieniu ustawy Prawo prasowe.
 1. Warunki korzystania z Formularza kontaktowego PNW Studio i zobowiązania Użytkownika
 1. Celem skorzystania z Formularza kontaktowego PNW Studio. Użytkownik dokonuje czynności, na które składają się:
  1. wypełnienie Formularza kontaktowego poprzez podanie następujących danych i informacji: imię i nazwisko, adres e-mail, temat wiadomości i treść wiadomości,
  2. potwierdzenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu oraz że akceptuje jego wszystkie postanowienia,
  3. potwierdzenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na zadane pytanie/a oraz ich archiwizacji,
  4. potwierdzenie chęci kontaktu poprzez naciśnięcie na link zawarty w Formularzu kontaktowym „Wyślij wiadomość”.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Formularza kontaktowego PNW Studio zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia, oraz do niepodawania adresu e-mail, którego nie jest właścicielem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznawania się ze zmianami w niniejszym Regulaminie.
 1. Odpowiedzialność PNW Studio
 1. PNW Studio nie ponosi odpowiedzialności za decyzje Użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z informacji uzyskanych po wypełnieniu formularza kontaktowego PNW Studio.
 2. PNW Studio oświadcza, że wszystkie informacje uzyskane przez Użytkownika za pośrednictwem Formularza kontaktowego PNW Studio, mają:
  1. walor informacyjny,
  2. nie mają charakteru porady prawnej,
  3. nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń wobec PNW Studio.
 3. PNW Studio nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępności do formularza kontaktowego PNW Studio wynikający z przyczyn niezależnych od PNW Studio lub innych przyczyn technicznych związanych z funkcjonowaniem systemu teleinformatycznego i strony internetowej PNW Studio.
 4. PNW Studio zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia treści zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.pannanawydaniu.com.pl
 5. PNW Studio zastrzega sobie prawo do całkowitego zaprzestania oferowania niniejszej usługi w każdym czasie, bez podania przyczyn.
 1. Przetwarzanie danych osobowych przez PNW Studio
 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO (GDPR), jest PNW Studio Anita Elci-Płoszaj z siedzibą w Łodzi (90-521) na ul. Wólczańskiej 127. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, poprzez dobrowolne wprowadzenie danych.
 2. Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika: imię, nazwisko, adres e-mail.
 3. Dane osobowe zbierane są w celu wprowadzenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego i uzyskania odpowiedzi na to zapytanie
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić uzyskanie odpowiedzi poprzez Formularz kontaktowy PNW Studio.
 1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez przesłanie odpowiedniego żądania na adres: kontakt@pannanawydaniu.com.pl
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione jedynie:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach innych niż opisany w ppkt a) jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 1. Dane osobowe uzyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego zostają usunięte natychmiastowo, przez Administratora danych, po udzieleniu odpowiedzi.
 1. Administrator danych spełnia wszelkie wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Administratorem danych osobowych jest PNW Studio Anita Elci-Płoszaj, ul. Wólczańska 127, 90-521 Łódź. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie zgodnie z Polityka Prywatności firmy.